Bewoners en bedrijven voor zover bekend.        index
og een aanvulling uit archief Eemland

Datering:   1687-09-08 Akten:

Machtiging: 08-09-1687 A. v. Brinckesteyn AT 015a005 folio 25 V.

Naam:   Nieuwenburgh, Gerardus (borger van Amersfoort)

Opmerkingen:   Gerardus is voogd over zijn zuster Anna Margareta Nieuwenburgh, die enige
dochter is van wijlen Marritgen Otten, in leven huysvrouw van Beernt Nieuwenburgh. Hij
machtigt Jacob Vos, procureur van de Ed. Hove van Holland, om brieven van decreet toe te
lichten van de gemelde Hove van 't huys ende erven staende aan de noortsijde in de
Halsteech binnen de stad Amsterdam, alwaer als nu de drie tassen uythanght, 't welk de
voornoemde onmondige 9/16 part toebehoord en door de Comp. in qualiteit benevens
Abraham en Isack Kroes als verdere eygenaers op de 15e May dezes jaars 1687 vercoft an
Anna Vooghd, weduwe van Jan Cruywagen om bij willigh decreet van de welgemelte Hove
gelevert te worden, als blijkt bij de coopcedule dienaengaende op dato voornoemd voor
notaris Theodorus Rohart en getuigen binnen Amsterdam gepasseert en dieselve brieve is
in behoorlijcke forme te versoecken en voorts dienaangaande alles te doen wat hij
comparent, selfs present zijnde, zoude doen. Getuigen: Winand Pannecoeck en Godert
Brinckesteijn. Vindplaats:   Archief Eemland
Doop op 24 juli 1672 te Amsterdam
=
Vader
Jan Kruijwagen
Moeder
Anna Vooght
Kind
Barbara
Doop op 21 juni 1665 te Amsterdam
(Zuiderkerk)
=
Vader
Johannes Troost
Moeder
Anna Vooght
Kind
Barnardus
Ondertrouw op 30 april 1672 te
Amsterdam
=
Bruidegom
Jan Cruijwagen
Bruid
Anna Vooght
Eerdere man
Johannes Troost
Johannes Troost
Gender:        male
Born:        Amsterdam circa 1620
Died:        Amsterdam buried on
1670-09-26
Father:        
Mother:        
Marriages:
Anna le Maire (? - 1643), Amsterdam
1643-06-02
Anna Barentsdr. Voogt (? - ?),
Amsterdam 1662-11-03
Anna Barentsdr. Voogt
Gender:        female
Born:        
Died:        
Father:        
Mother:        
Marriages:
Abraham van Bueren (? - 1661), s.l.
before 1661
Johannes Troost (1620 - 1670),
Amsterdam 1662-11-03
Jan Cruijwagen (? - 1681), Amsterdam
1672-04-30
Jan Cruijwagen
Gender:        male
Born:        Amsterdam
Died:        Amsterdam buried on
1681-01-07
Father:        Hendrick Jans Cruywagen
(1598 - 1660)
Mother:        Barbara Jans
Mastenbroek (? - 1650)
Marriages:
Anna Barentsdr. Voogt (? - ?),
Amsterdam 1672-04-30
TROOST, Johannis (Amsterdam 1620 - Amsterdam 1670) [3/7]
Beroep: boekverkoper
Huwelijk: Amsterdam 1643
LE MAIRE, Anna (Amsterdam 1620 - < 1675)
Kinderen:
Elisabeth (Amsterdam 1644 - Noorden 1713)
Catharina (Amsterdam 1645 - ?)
Johannes (Amsterdam 1646 - ?) [+2]
Cornelis (Amsterdam 1648 - ?) [+3]
Anna (Amsterdam 1651 - Sloterdijk 1664)
Dirck (Amsterdam 1653 - ?) [+1]
Maria (Amsterdam 1655 - ?)

Huwelijk: Amsterdam 1662
VOOGHT, Anna Barents (< 1645 - ?)
Kinderen:
Barnardus (Amsterdam 1663 - Amsterdam 1664)
Barnardus (Amsterdam 1665 - ?)
Anna (Amsterdam 1668 - ?)
TROOST, Johannes (Amsterdam 1671 - ?) [5/7]
Beroep: curator van desolate boedels (1726 )
Huwelijk: Amsterdam 1695
MEEBEECQ, Barbara (± 1671 - Amsterdam 1699)
Kinderen:
Cornelis (Amsterdam 1695 - ?)
Cornelis (Amsterdam 1696 - Amsterdam 1750) [+1]
Sara Elisabeth (Amsterdam 1698 - Amsterdam 1701)
Jan (Amsterdam 1699 - ?)
Huwelijk: Buiksloot 1700
VAN DER BEEK, Aletta (Utrecht ± 1668 - Sloterdijk 1720)
Kinderen:
Johanna (Amsterdam 1701 - ?)
Casparus (Amsterdam 1701 - ?)
Jan (Amsterdam 1703 - ?)
Phillip (Amsterdam 1705 - Amsterdam 1707)
Samuel (Amsterdam 1705 - Amsterdam 1707)
KindCornelis
VaderAbram van Cornelisz Buuren
MoederAnna Barents Voogt
GebeurtenisDoop Datum12-06-1658
ReligieHervormd
GebeurtenisplaatsAmsterdam

BruidegomAbraham van Buren
BruidAnna Voogt
Ondertekening bruidAnna Voocht
GebeurtenisOndertrouw GebeurtenisplaatsAmsterdam

DocumenttypeDTB Trouwen ErfgoedinstellingStadsarchief
Amsterdam CollectiegebiedNoord-Holland
RegistratienummerDTB 475 Pagina207
Registratiedatum31-12-1655 AkteplaatsAmsterdam
OpmerkingHuwelijksintekeningen van de KERK

KindBarnardus
VaderJohannes Troost
MoederAnna Vooght
GebeurtenisDoop Datum12-09-1663 ReligieHervormd
GebeurtenisplaatsAmsterdam

DocumenttypeDTB Dopen ErfgoedinstellingStadsarchief
Amsterdam CollectiegebiedNoord-Holland ArchiefDTB 95
RegistratienummersaaId24400221 Paginap.90
Registratiedatum12-09-1663 AkteplaatsAmsterdam
CollectieZuiderkerk
Begraven 10 05 1664

KindBarnardus
VaderJohannes Troost
MoederAnna Vooght
GebeurtenisDoop Datum21-06-1665
ReligieHervormd
GebeurtenisplaatsAmsterdam

DocumenttypeDTB Dopen ErfgoedinstellingStadsarchief
Amsterdam CollectiegebiedNoord-Holland ArchiefDTB 95
RegistratienummersaaId24660044 Paginap.183
Registratiedatum21-06-1665 AkteplaatsAmsterdam
CollectieZuiderkerk
Doop op 19 januari 1695 te Haarlem
Vader
Meijndert Prins
Moeder
Barbara Meebeek
Kind
Jan

Getuigen
Hendrik Meebeek
Anna Troost
Nederlands Hervormde Kerk
Doop op 3 december 1706 te
Amsterdam (Westerkerk)  
Vader
Meijndert Prins
Moeder
Barbera Kruijwagen
Kind
Jacobus

Getuige
Heleena Klosius
Doop op 20 mei 1696 te Haarlem
Vader
Meijndert Prins
Moeder
Barbara Mebeeck
Kind
Henrick

Getuigen
Cornelis van Buuren
Engeltje Heesters
Doop op 24 maart 1686 te Haarlem
Vader
Meijndert Prins
Moeder
Vrouwtje Blom
Kind
Anna, Nederlands Hervormde Kerk

Getuigen
Geertruij Blom
Hendrik Blom
Doop op 10 september 1692 te Haarlem
Vader
Meijndert Prins
Moeder
Vroutje Blom
Kind
Willem

Getuigen
Daniel van der Heijde
Willemijntje Blom
Anna Barentsdr. Voogt

Abraham van Bueren (? - 1661), s.l.
before 1661
Johannes Troost (1620 - 1670),
Amsterdam 1662-11-03
Jan Cruijwagen (? - 1681), Amsterdam
1672-04-30
Op 7 april 1672 kwam de 23-jarige Aechje Cornelis, huisvrouw van Dominicus
Engelsz en wonend te Edam, op verzoek van Crijn Cornelisz als
voogd over Jan Vegtersz een verklaring afleggen voor notaris Jan Quirijnen
Spithoff. Zij was anderhalf jaar lang, van mei 1670 tot eind september
1671, dienstmaagd geweest aan de Uitweg op de hofstede van de
gebroeders Jan en Jacob Cruywagen. Nu vertelde ze, hoe omtrent Sint
Jan van dat laatste jaar ‘haar mr. sr. Jacob Cruywagen tegen haar besadiglijk,
onbeschonken en pertinent verhaalden, dat hij de persoon van Griet
Dirx, ongehuwde dochter, alsdoen dienstmaegt op de woning van den
requirant meede aan den Uytwegh verscheyden malen vleeselijken bekent
hadde, uitdrukkende tselve (onder reverentie) met dese of diergelijke
woorden: ‘Ick heb haar dickwils afgeneuckt.’ Item daer bij voegende dat
sij soo schonen kint aen haar buyk hadde, als ymand conde hebben,’ Dat
had hij nog verschillende malen herhaald en omtrent juli had hij gezegd:
‘Weet je wel wie in den craam moet? en sij getuige antwoordende ‘Neen’,
hij Cruywagen daer op noemde de voors. Grietje Dirx, de meyt op des
requirants plaatse, seggende dat hij in zee ging, maar dat sij getuyge wel
soude bevinden sulcx waerheyt te sijn.’
Die waarheid zal Aechje wel in de vorm van de kleine Jan Vegtersz
aanschouwd hebben. Of Crijn Cornelisz zich zelf met deze akte wilde
zuiveren of dat hij hier alieen opkwam voor het recht op alimentatie voor
dit zoontje van zijn dienstmaagd, blijkt niet, Het doet er ook niet veel toe.
Het verhaal is slechts bedoeld als illustratieve tekst van 1672 bij een schilderij
van 1642.
bron: www.stamboomforum.nl
On 2 June 1643, Johannes Troost, from Amsterdam, bookbinder, 23 years old, no living parents, assisted by
his uncle Thomas Hartogh (of R 30405 of Montias2), was betrothed to Anna le Miire (signs le Maire), assisted
by her mother Catharina Kick, 22 (DTB 459/244). Catharina Kick was the wife of Hans le Maire, maker of gilded
leather, of R 20171. On 3 November 1662, Johannes Troost, widower of Anna le Maire, was betrothed to Anna
Barents Voogt, widow of Abraham van Bueren (DTB 483/416). On 30 April 1672, Anna Vooght, widow of
Johannes Troost, was betrothed to Jan Cruijwagen (Kruywagen) (DTB 688/355). In a group portrait of the
family Cruywagen (Rijksmuseum), Jan Cruywagen holds the goat. After the death of Jan Troost, a court
decision awarded Anna Voogt a 5/6th part of his house on the Halssteech. Jan Cruywagen, receiver of the war
council (ontfanger van de krijgsraet) died on 7 Jan 1681 (I. van Eeghen, De familie Meebeck Cruywagen,
Maandblad Amstelodamum 49(1962), p. 82).
Buiten
Als Hendrick Meebeeck Cruywagen (uiterst rechts) in 1623 trouwt met Barbara Jans (naast hem), heeft hij
het tamelijk eenvoudige beroep van zeilmaker. Maar als hij een kleine veertig jaar later sterft, bezit hij een
aanzienlijke hoeveelheid onroerend goed. Financieel heeft hij succes en rond 1640 kan hij met zijn gezin
en schoonmoeder poseren voor dit buiten aan de Uitweg, ten westen van Amsterdam. De familie
Meebeeck Cruywagen hoort bij de rijke bovenlaag die ’s zomers de hitte en stank van de stad ontvlucht
naar een tweede huis.
Maar Hendrick en Barbara krijgen ook te maken met alle ellende van het zeventiende-eeuwse bestaan.
Zes van hun twaalf kinderen sterven vóór hun vader. Rijckert bijvoorbeeld, het kleintje dat hier voor zijn
moeder staat, is pas in de twintig als hij overlijdt.
Twee zoons zullen overzees hun geluk zoeken. Claas (zittend in de wagen) zal jaren in Oost-Indië
verblijven en Pieter (tweede van links) zit lang in West-Afrika.
Historisch nieuwsblad Groepsportretten uit de Gouden Eeuw
'De familie Meebeeck Cruywagen', Maandblad Amstelodamum
49 (1962), pp. 79-84
Doop op 31 oktober 1708 te
Amsterdam
Vader
Hendrick Cruijwagen

Moeder
Gijsbartha Verhagen
Kind
Barberra

Getuigen
Mijndert Prins
Barberra Cruijwagen
Notariële inschrijving, aktejaar 1706, nummer: 86  
Aktedatum:   
1706-12-07  
Akteplaats:   
Weesp  
Soort akte:   
Procuratie  
Persoon in notariële akte:     
Hendrik Kruijwagen

Woonplaats:  Weesp  
Opmerkingen:  Notaris schrijft Hendrik Cruijwagen  
Ondertekening:  Hendk: Kruijwagen  
Familierelaties:  Gehuwd met Gysberta Verhagen  

Mathijs Brouwer
Familierelaties:  Gehuwd met Anna Troost  

Anna Troost
Familierelaties:  Gehuwd met Mathijs Brouwer; dochter van Anna Voogt  

Anna Voogt
Familierelaties:  (laatst) Weduwe van Jan Cruijwagen †; moeder van Anna Troost  

Jan Cruijwagen †
Familierelaties:  Gehuwd geweest met Anna Voogt  

Gysberta Verhagen
Woonplaats:  Weesp  
Opmerkingen:  Tevens borg  
Familierelaties:  Gehuwd met Hendrik Kruijwagen  

Harmanus de Graaf
Woonplaats:  (Weesp)  
Opmerkingen:  Notaris schrijft Harmanus d' Graaf  

Hendrik Jansen
Patroniem:  Jansen  
Woonplaats:  (Weesp)  
Ondertekening:  Tekent met kruisje   

Notaris:   
Hendrik Lulz  

Toegangsnummer:  

GAW138 Notarissen te Weesp, 1609-1842  
Doop op 13 december 1737 te
Amsterdam (Westerkerk)
=
Vader
Hendrick Prins
Moeder
Susanna Mailie
Kind
Susanna
Getuigen
Cornelis Prins
Barbara Meebeek
Doop op 13 december 1737 te
Amsterdam (Westerkerk)
=
Vader
Hendrick Prins
Moeder
Susanna Mailie
Kind
Jacobus
Getuigen
Cornelis Prins
Barbara Meebeek
Doop op 28 januari 1735 te
Amsterdam (Oude Kerk)
=
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Zusanna Malje
Kind
Hendrik
Getuigen
Cornelis Prins
Barbara Meebeek
Doop op 26 mei 1743 te Amsterdam
Westerkerk
=
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Zusanna Melje
Kind
Levinus
Getuigen
Cornelis Prins
Barbara Meebeek
Begrafenis op 26 februari 1731 te
Amsterdam
Overledene
Barbara Meebeek, op de Roosegragt


Extra informatie
Begraafplaats        Wester Kerk
Acteur
Cornelis Troost was geboren op 8 oktober 1696 in
Amsterdam en werd twee dagen later in de Zuiderkerk
gedoopt. Zijn vader, Johannes (Jan) Troost, was een
boekhouder van de VOC en overleed omstreeks 1719 in
Oost-Indië. Zijn moeder was Barbara Meebeck
Kruywagen. Troost werkte aanvankelijk als acteur in de
Amsterdamse Schouwburg en trouwde in 1720 met
toneelspeelster Suzanna Maria van der Duyn (ca. 1698-
1780). Ze kregen vijf dochters. Eén daarvan was Sara
Troost (1732-1803), die net als haar vader een carrière
maakte in de schilderkunst. Cornelis’ dochter Elisabeth
trouwde met kunstverzamelaar Cornelis Ploos van
Amstel (1726-1798).
Aanstelling op 12 oktober 1685 te Den Haag
Geregistreerde
Jacob Cruijwagen

Extra informatie
Functie        Ontvanger v.d. convoijen en licenten te Weesp

2142-27 Doopboek van de Nederlands Hervormde gemeente te Haarlem, 1692-1694  

Doopinschrijving Jan, 27-12-1693  
Doopdatum:   
27-12-1693  
Akteplaats:   
Haarlem  
Dopelingen:     
Jan  en Hendrick
Vader:     
Jan van der Meer  
Moeder:  
Maria Dusart  
Getuige:   
Jan van Bosvelt    
Barbera Kruijwagen    
Anna Troost    
Barent van Bosvelt  
Kerkelijke gezindte:   
Nederlands Hervormde Kerk  

Doopinschrijving Johannes, 10-01-1730   
Doopdatum:   
10-01-1730  
Akteplaats:   
Haarlem  
Dopeling:     
Johannes  
Vader:     
Jan Kruijwagen  
Moeder:     
Alberdina Hooglands  
Getuige:     
Pieter Hippel   
Lysbet Hippel  
Kerkelijke gezindte:   
Nederlands Hervormde Kerk  
Barbara Meebeck Kruijwagen

Gender:        female
Born:        Den Haag baptized on
1671-10-19
Died:        Amsterdam buried on
1699-12-15
Father:        Cornelis Cruijwagen (1628
- 1674)
Mother:        Elisabeth de Ringh (? -
1695)
Generatie 3 (grootouders)


4 Anthonij van Santen, geboren op
09-05-1702 in Amsterdam. Anthonij is
overleden in 1745, 42 of 43 jaar oud.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op
18-07-1723 in Amsterdam met de
22-jarige 5 Johanna Soomer, geboren
op 06-04-1701 in Amsterdam. Johanna
is overleden in 1764, 62 of 63 jaar
oud. Johanna trouwde (2), 44 jaar oud,
op 05-01-1746 in Amsterdam met Jan
Fokke.


Generatie 4 (overgrootouders)


8 Jan van Santen, geboren omstreeks
1675. Hij trouwde, ongeveer 22 jaar
oud, op 19-02-1697 in Amsterdam met
9 Johanna van Trigt.


10 Dirk Jansen Kruijwagen, geboren
op 10-07-1668 in Amsterdam. Hij
trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1696
in Amsterdam met 11 Anna Gerrits.
Anna trouwde (2) op 21-04-1703 in
Amsterdam met Wouter Gijsbertse van
Hijkoop.


Generatie 5 (betovergrootouders)


16 van Santen.


20 Jan Hendrik Cruijwagen, geboren in
1632. Jan is overleden op 07-01-1681
in Amsterdam, 48 of 49 jaar oud. Jan
trouwde (2), 39 of 40 jaar oud, op
30-04-1672 in Amsterdam met Anna
Barendsdr Vooght. Hij trouwde (1) met
21 Breghje Dircx.


Generatie 6 (oudouders)


40 Hendrik Jansz Meebeeck
Cruywagen, geboren op 21-08-1598 in
Amsterdam. Hendrik is overleden
omstreeks 1660, ongeveer 62 jaar
oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op
21-04-1623 in Amsterdam met 41
Barbara Jans Mastenbroek. Barbara is
overleden op 26-04-1650 in
Amsterdam.


Generatie 7 (oudgrootouders)


80 Jan Goossens, geboren in
Hardenberg. Hij trouwde in 05-1586 in
Amsterdam met 81 Lysbeth Henricxdr
van der Cooten, geboren in Harderwijk.


82 Jan Pieter Aertsz Mastenbroek,
geboren in 1559 in Amsterdam. Jan is
overleden op 04-03-1624 in
Amsterdam, 64 of 65 jaar oud. Hij
trouwde, 29 of 30 jaar oud, op
17-12-1589 in Amsterdam met 83
Niesgen Claes Reyersdr. Niesgen is
overleden op 24-10-1645 in
Amsterdam.


Generatie 8 (oudovergrootouders)


160 Goossen Cornelisz Meebeeck,
geboren omstreeks 1530. Hij trouwde
met 161 Aeltgen Jans Tengnagel.

bron stamboom forum
Doop op 2 april 1702 te Amsterdam
(Nieuwe Kerk)
=
Vader
Mathijs Brouwer
Moeder
Anna Troost
Kind
Gerrit
Getuigen
Maria van Asperen moedermatthijs
Barnardus Brouwer
Doop op 30 november 1704 te
Amsterdam (Westerkerk)
=
Vader
Matheus Brouwer
Moeder
Anna Troost
Kind
Jan
Getuigen
Maria van Asperen
Isaac Dormieux
Doop op 13 november 1672 te
Amsterdam (Nieuwe Kerk)
=
Vader
Hendrik Meebeek
Moeder
Maria Benne
Kind
Maria
Begrafenis op 18 juli 1711 te
Amsterdam
Overledene
Matthijs Brouwer
Geregistreerde
Anna Troost

Begraafplaats        Nieuwe Kerk en
Engelse Kerk Adres achterbegijnhof
Begrafenis op 11 augustus 1747 te
Amsterdam
Overledene
Anna Troost
huysvrouw Jan van Kesteren
Vooraan op de Amstelveenseweg
Onder Amstelveen

Extra informatie
Begraafplaats        Heiligewegs- en
Leidsche Kerkhof
Relatie informatie        Huisvrouw / Geb.
Trouwen op 17 april 1696 te Abcoude
=
Bruidegom
Matthias Brouwer
Bruid
Anna Troost

Opmerking
met attestatie van Amsterdam
GAW138-5209 Notaris Hendrik Lulz te Weesp, deel 1, allerhande akten,
1673-1712
Notariële akte        Notariële inschrijving, aktejaar 1706, nummer: 85
Aktedatum:        
1706-12-07
Akteplaats:        
Weesp
Soort akte:        
Procuratie
Persoon in notariële akte:            
Hendrik Kruywagen         
Meynderd Prins         
Jan Kruijwagen         
Harmanus d' Graaf         
Hendrik Jansen
Notaris:        
Hendrik Lulz
Toegangsnummer:        
GAW138 Notarissen te Weesp, 1609-1842
Inventarisnummer:        
5209
GAW138-5209 Notaris Hendrik Lulz te Weesp, deel 1, allerhande akten,
1673-1712
Notariële akte        Notariële inschrijving, aktejaar 1706, nummer: 86
Aktedatum:        
1706-12-07
Akteplaats:        
Weesp
Soort akte:        
Procuratie
Persoon in notariële akte:          
Hendrik Kruijwagen         
Mathijs Brouwer         
Anna Troost         
Anna Voogt         
Jan Cruijwagen †         
Gysberta Verhagen         
Harmanus de Graaf         
Hendrik Jansen
Notaris:        
Hendrik Lulz
Toegangsnummer:        
GAW138 Notarissen te Weesp, 1609-1842
Inventarisnummer:        
5209
Begrafenis op 10 maart 1741 te
Amsterdam
Overledene
Anna Troost wed. Matthijs Brouwer

Extra informatie
Begraafplaats        Nieuwe Kerk en
Engelse Kerk
Doop op 31 oktober 1708 te
Amsterdam
=
Vader
Hendrick Cruijwagen
Moeder
Gijsbartha Verhagen
Kind
Barberra
Getuigen
Mijndert Prins
Barberra Cruijwagen

Extra informatie
Kerk        Amstelkerk
Godsdienst        Hervormd
Aanstelling op 12 oktober 1685 te Den
Haag
Geregistreerde
Jacob Cruijwagen

Extra informatie
Functie        Ontvanger v.d. convoijen
en licenten te Weesp
Doop op 27 mei 1714 te Amsterdam
=
Vader
Mijndert Prins mijndert mijndertse prins
Moeder
Agje Hopmans agatha hopmans
Kind
Hendrik
Getuigen
Hendrik Blom
Anna Prins

Extra informatie
Kerk        Oosterkerk

Huwelijk: 29 November 1711 -
Westzaandam
jm in de Molenbuurt, jd in de Halsstraat
aan de Oostzijde
Doop op 28 januari 1735 te
Amsterdam (Oude Kerk)
=
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Zusanna Malje
Kind
Hendrik
Getuigen
Cornelis Prins
Barbara Meebeek
Doop op 18 september 1726 te
Haarlem
=
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Marijtje Jacobs
Kind
Jannetje
Getuige
Jannetje Abrahams
Doop op 13 september 1739 te
Amsterdam (Nieuwe Kerk)
=
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Susanna Mellier
Kind
Jan
Getuigen
Jan Trout
Anna Woelders
Doop op 26 mei 1743 te Amsterdam
=
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Zusanna Melje
Kind
Levinus
Getuigen
Cornelis Prins
Barbara Meebeek
Doop op 21 september 1687 te
Haarlem
=
Vader
Meijnard Prins
Moeder
Vroutje Bloemert
Kind
Anna, Nederlands Hervormde Kerk
Getuigen
Geertje Bloemert
Henr. Bloemert
(sic)
Doop op 10 februari 1690 te Haarlem
=
Vader
Mijndert Prins
Moeder
Vrouwtje Bloem
Kind
Mijndert
Getuigen
Abraham Webber
Apollonia van Tol
Doop op 3 februari 1709 te Amsterdam
(Zuiderkerk)
=
Vader
Mijndert Prins
Moeder
Barbara Kruijwagen
Kind
Jacob
Getuigen
Hendrick Kruijwagen
Gijsbertta Verhaagen
Doop op 2 september 1717 te
Amsterdam (Oude Kerk)
=
Vader
Mijndert Mijndertse Prins
Moeder
Agata Hopmans
Kind
Veronica
Getuigen
Albert Dasvelt
Johanna Prins
Doopdatum:  

10-01-1730


Akteplaats:  

Haarlem


Dopeling:  

Johannes

Vader:  

Jan Kruijwagen


Moeder:  

Alberdina Hooglands


Getuige:  

Pieter Hippel
Lysbet Hippel  
[kantlijn: n[ot]a geen brieff te schrijven]

Meijndert Prins soo voor hem selven nominus uxoris [namens zijn vrouw] en[de] als last en[de] procuratie hebbende van Corn[elis]
van Buuren not[ari]s tot Amste[rdam] en[de] voor Juffr[ouw] Anna Croost meederjarige d[ochte]r mede erffgen[aem] van haar
moeder Anna Voogd, laetst we[uw]e van Jan Cruijwagen mitsgaders den voorn[oemde] Corn[elis] van Buuren en[de] s[injeu]r [of
sieur] Evert Storincq beijde als voogden over Hendrick Cruijwagen soon en[de] mede erffgen[aem] van de voors[eijde] Anna
Voogd volgens deselve procuratie gepasseert voor den not[ari]s P[iete]r van Akersloot tot Amste[rdam] en[de] sekere getuijgen in
dato den ii x bris [= december] 1694 [2-12-1694] draecht in deselve qualiteijt tot eenen vrij en eijgen aen den E[dele] Salomon van
Echten twee ledig leggende erven op de eerste [kantlijn: 1e nieuwe graft] nieuwe graft belent ten oosten s[injeu]r [of sieur] Van
[de] Hove, ten westen ...., achter streckende aen de voorn[oemde] Van [de] Hove en[de] m[eeste]r Romeijn de Hoge al vrij en[de]
voorts sulx en[de] in allen schijn als de voors[eijde] erven ter plaatse voors[eijd] gelegen sijn en[de] v[er]coper in q[ualit]e
voors[eijd] heeft toebehoord

Om ii c lxxv [275] car[olus] g[u]l[den]s contant geld

Actum den 7e septemb[er] 1697
Doop op 10 juli 1668 te Amsterdam
(Nieuwe Kerk)
=
Vader
Jan Hendrik Kruijwagen
Moeder
Breghje Dircx
Kind
Dirk
Doop op 24 juli 1672 te Amsterdam
=
Vader
Jan Kruijwagen
Moeder
Anna Vooght
Kind
Barbara
Registratie
Geregistreerden
Hendrik Kruywagen, wonende te
Weesp
Meynderd Prins
Jan Kruijwagen
Harmanus d'Graaf, wonende te
(Weesp)
Hendrik Jansen, wonende te (Weesp)

Extra informatie
Soort akte        Procuratie
Notaris        Hendrik Lulz
Begrafenis op 25 november 1682 te
Amsterdam
Overledene kind van
Jan Kruijwagen op den overtoom

Extra informatie
Begraafplaats        Heiligewegs- en
Leidsche Kerkhof
Relatie informatie        Kind van